Osnovna zdravstvena zaštita osiguranih lica u RS

27 APR 2017
Autor:
Medicicom

Primarnu ili osnovnu zdravstvenu zaštitu osigurana lica ostvaruju u ambulantama porodične medicine, domovima zdravlja, stomatološkim ambulantama, apotekama i  specijalističkim pedijatrijskim i ginekološkim ambulantama. Kako uslugama porodičnog doktora, osigurana lica imaju direktan pristup i stomatologu,  ginekologu (žene iznad 15 godina života) i pedijatru (deca do navršene šeste godine života), odnosno za usluge iz navedenog zdravstvenog sektora nije potrebna uputnica porodičnog doktora.

Sadržaj prava na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na primarnom nivou zdravstvene  zaštite  imaju pravo na lečenje koje obuhvata:

    lekarski pregled, terapiju i savetovanje u okviru otkrivanja, sprečavanja ili lečenja bolesti,
    sistematske i preventivne preglede,
    dijagnostičke pretrage (laboratorija, rentgenska snimanja i ultrazvučni pregledi),
    utvrđivanje  privremene  nesposobnosti za rad (bolovanje)
    hitnu medicinsku pomoć,
    lečenje u kući osiguranog lica,
    sanitetski prevoz,
    ranu fizikalnu rehabilitaciju,
    usluge centra za zaštitu mentalnog zdravlja,
    preventivnu, dečju i opštu stomatologiju,
    obaveznu imunizaciju i hemoprofilaksu,
    higijensko-epidemiološke usluge,
    lekove sa liste lekova ambulanti porodične medicine i domova zdravlja,
    propisivanje lekova koji se izdaju na recept.

Ko ima pravo na sistematski pregled?

Sistematske i ciljane preglede Fond zdravstvenog osiguranja obezbeđuje za decu, omladinu i studente do kraja redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života, kao i za trudnice.

Za ostala osigurana lica sistematski ili ciljani pregledi obezbeđuju se u okviru posebnog programa prevencije i  ranog otkrivanja masovnih nezaraznih bolesti.

Ko ima pravo na sanitetski prevoz?

Pravo na sanitetski prevoz imaju osigurana lica kojima je neophodna hitna medicinska pomoć. Pored toga, zdravstveno  osiguranje finansira sanitetski prevoz i nepokretnim osiguranim licima i licima koja su na programu hronične hemodijalize. Takođe, pravo na sanitetski prevoz se obezbeđuje i u slučaju kada bi prevoz drugim prevoznim sredstvom mogao da bude štetan po pacijenta ili druga lica.

Pravo na sanitetski prevoz podrazumeva prevoz do najbliže zdravstvene ustanove koja može da obezbedi adekvatno lečenje. Ukoliko osigurano lice ne želi lečenje u toj, već u nekoj drugoj bolnici u Republici Srpskoj, tada to lice snosi troškove prevoza za razliku udaljenosti najbliže zdravstvene ustanove i ustanove u koju želi da bude upućeno.

Kada je moguće lečenje u kući osiguranog lica?

Pravo na lečenje u kući osiguranog lica moguće je koristiti onda kada se osigurano lice nalazi u takvom stanju da nije u mogućnosti da dođe do ambulante, a bolničko lečenje nije neophodno. Konkretno, ovo pravo mogu da koriste nepokretna osigurana lica, hronični bolesnici kod kojih je nastupilo pogoršanje ili komplikacija bolesti, osigurana lica kojima je nakon složenije operacije potrebno previjanje ili nega rane. O potrebi kućnog lečenja odlučuje porodični doktor koji  organizuje sprovođenje lečenja.

Upućivanje na specijalistički pregled

Počev od 2016. godine pacijentima u Republici Srpskoj omogućeno je da biraju zdravstvenu ustanovu u kojoj će im biti pružena konsultativno specijalistička zdravstvena zaštita (KSZ) pod uslovom da se radi o ustanovi koja ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja za pružanje određenih KSZ usluga. Dakle, na uputnici za specijalistički pregled se ne navodi naziv ustanove, već samo specijalista kojem pacijent treba da se javi (npr. oftalmolog, dermatolog), a pacijent sa uputnicom  odlazi u bilo koju ustanovu, privatnu ili javnu, u bilo kojem gradu ili opštini u Republici Srpskoj, koja ima ugovorenu potrebnu specijalističku uslugu sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Ukoliko su za postavljanje tačne dijagnoze potrebni specijalistički pregledi iz drugih oblasti, a ugovoreni su u istoj zdravstvenoj ustanovi, pregledi se ostvaruju na osnovu jedne osnovne uputnice, a putem interne uputnice specijaliste kome je  osigurano lice upućeno. Dakle, pacijent nema obavezu da se vraća porodičnom doktoru po novu uputnicu.

Uputnica na lični zahtev

Ukoliko se dogodi da osigurano lice zahteva dijagnostičku pretragu ili pregled koju porodični doktor ili pedijatar ne smatraju neophodnom, obavezni su da osiguranom licu izdaju “uputnicu na lični zahtev”.  Preglede koje obavi na osnovu takve uputnice, osigurano lice plaća lično.   Međutim, ukoliko rezultati pregleda i pretraga pokažu da su isti bili neophodni, osigurano lice ima pravo da od Fonda zdravstvenog osiguranja zahteva povrat novca za plaćene usluge.

Propisivanje lekova

Porodični doktor ili pedijatar obavezni su da osiguranom licu propišu lek sa Liste lekova koji se izdaju na recept koji je neophodan s  obzirom na uspostavljenu dijagnozu i zdravstveno stanje  osiguranog lica. Hroničnim bolesnicima, čije je zdravstveno stanje stabilno, porodični doktor  može da propiše lek u količini dovoljnoj za tri meseca. U tom slučaju, osiguranom licu se izdaju tri recepta od kojih svakog meseca u apoteci može da realizuje po jedan.Pripremila: Advokat Dr Jovana Pušac
https://jp-lawoffice.com/jovana-pusac/

 

 

Naši partneri

Pročitajte još...

17 NOV 2017 Autor: Medicicom

Medicinsko veštačenje u praksi sudova RS