Reproduktivno zdravlje u RS

23 DEC 2017
Autor:
Medicicom

ANURS - Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju
Reproduktivno zdravlje i demografija
Deset godina od osnivanja

Akademik Drenka Šećerov Zečević

U ANURS 27. novembra 2017. godine održan je skup „Reproduktivno zdravlje i demografija“ u Republici Srpskoj povodom deset godina od osnivanja i rada Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju Odeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Skup je pozdravio presednik ANURS akademik Rajko Kuzmanović, kao i sekretar Odeljenja medicinskih nauka akademik Dragan Denelišen. Nakon toga, presednik Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju akademik Drenka Šećerov Zečević je govorila o povodu osnivanja Odbora i njegovom desetogodišnjem radu. Neposredni povod za osnivanje Odbora bili su statistički i demografski podaci (jer popisa nije bilo) da je došlo do drastičnog smanjenja broja stanovnika u Republcii Srpskoj sa tendencijom daljeg smanjivanja, što postaje zabrinjavajuće. Mnogo je uzroka koji su doveli do toga: masovne pogibije u toku rata, velike migracije i povećena smrtnost usled pogoršanog načina života, staro stanovništo, što je dovelo do drastičnog smanjenja stope prirodnog priraštaja. U uslovima niskog nataliteta, fertiliteta i prirodnog priraštaja ugrožena je skladna reprodukcija stanovništva, a time i biološki opstanak naroda, u ovom slučaju srpskog u Republici Srpskoj. Ovakvo stanje je bilo za uzbunu i zahtevalo u njegovom rešavanju angažovanje šire društvene zajednice i stručnjaka svih profila, a ne samo zdravstvenog sektora. Kao odgovor na ovo, Predsedništvo ANURS, na predlog Odeljenja medicinskih nauka i nacionalnog koordinatora za reproduktivno zdravlje i demografiju u Republici Srpskoj, prof. dr Nenada Babića, 16. aprila 2007. godine osnovalo je Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju u cilju da se ANURS kao najviša naučna ustanova angažuje u rešavanju ovog vitalnog problema. Na istoj sednici je akademik Drenka Šećerov Zečević izabrana za presednika Odbora, a imenovani su i članovi: dr Nenad Babić, dr Nebojša Jovanović, dr Sanja Sibinčić, dr Jelica Predojević Samardžić, dr Draško Marinković, dr Stevo Pašalić, prof. dr Nebojša Radunović, dr Zdravko Marijanac, dr Snežana Savić, dr Mitar Novaković, dr Predrag Puzović i dr Dijana Marković Bajalović. Akademik Šećerov Zečević je naglasila da ovakav sastav Odbora, u kome su osim akademika i istaknuti stručni i naučni radnici koji rade van sastava Akademije, pokazao se kao veoma dobar jer dovodi do povezivanja naučnog i profesionalnog iskustva starijih članova i entuzijazma i energije mlađih članova što smo se osvedočili u ranije osnovanom Odboru, tj. Odboru za kardiovaskularnu patologiju, osnovanom 5. marta 2005. godine. Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju ostvaruje svoje zadatke na poboljšanju i očuvanju reproduktivnog zdravlja na više načina:
- istraživanjima pojedinih problema kroz projekte;
- organizovanjem naučnih skupova, simpozijuma i okruglih stolova;
- odlaskom članova našeg Odbora u inostranstvo na kongrese;
- odlazak i boravak u inostranim klinikama gde su se upoznavali sa najnovijim naučnim dostignućima iz oblasti asistirane oplodnje, ulogom matičnih ćelija i genetike;
- upoznavanje sa iskustvima dotičnih zemalja u rešavanju problema nataliteta;
- putem izadavačke delatnosti, štampanjem naučnih i stručnih radova, monografija, zbornika radova.
Istraživanja su vršena u okviru dva velika projekta:
„Reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj“, projekat su finansirali Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport. Istraživanja su vršena na području čitave Republike Srpske. Rad na projektu trajao je tri godine jer su rađena istraživanja na velikoj reprezantativnoj grupi ispitanika. U radu je angažovan veliki broj istraživača svih profila. Rezultati istraživanja su prezentovani na kongresima, simpozijumima u Republici Srpskoj i inostranstvu. Štampani su in extenso ili u abstraktu. U okviru ovog projekta objavljeno je pet knjiga:
Lavirint pubertata 1
Lavirint puberteta 2
Kako roditi zdravo dijete?
Reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj
Reproduktivno zdravlje uslov opstanka
Drugi projekat „Istraživanje vrijednosti spermiograma u muškaraca na području Republike Srpske i njihova analiza u cilju istraživanja uzroka koji dovode do neplodnosti“ finansiralo je Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srpske.
Ovakva istraživanja su veoma skupa, ali veoma važna, jer se procenat muškog steriliteta stalno povećava i uzrok je sve većeg broja brakova bez dece kako kod nas, tako i u svetu. Istraživanja su vršena u zdravstvenoj ustanovi MEDICO-S pod nadzorom prof. dr Sanje Sibinčić. Rezultati ovih istraživanja su takođe prikazani na kongresima, simpozijumima u Republici Srpskoj i inostranstvu. Objavljeni su u celini ili kao kratak sadržaj. O najnovijim rezultatima govorila je danas u svom predavanju „Savremeni aspekti liječenja steriliteta“ prof. dr Sanja Sibinčić.
Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju je organizovao više stručnih i naučnih skupova, tj. dva međunarodna skupa, dva simpozijuma i dva okrugla stola. Na skupovima su učestvovali stručni i naučni radnici iz Republike Srpske, Srbije, Španije, Nemačke, Franuske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Heregovine. Izdavačka delatnost Odbora je dosta bogata. Izdato je deset knjiga i više radova članova Odbora. Radovi su publikovani i štampani u naučnim časopisima, stručnim, u kongresnim zbornicima u celini ili kao kratki izvodi.
Iz ovog prikaza vidi se šta je ovaj odbor učinio na rešavanju problema „Reproduktivno zdravlje i demografija“ u Republici Srpskoj. U suštini malo, međutim, za prilike u kojima je sve ovo realizovano i više je od očekivanog.
Nakon izlaganja presednika Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju akademika Drenke Šećerov Zečević održali su predavanja:
Nenad Babić - „Reproduktivno zdravlje – prvi uslov opstanka“
Sanja Sibinčić - „Savremeni aspekti liječenja steriliteta“
Jelica Predojević Samardžić - „Genetika i zdravlje – stanje u Republici Srpskoj“
Draško Marinković - „Demografski razvoj Republike Srpske“
Na kraju sastanka izvršena je promocija knjiga koje ranije nisu promovisane:
Lavirint puberteta 1, Lavirint puberteta 2, Kako roditi zdravo dijete?, Reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj, Reproduktivno zdravlje uslov opstanka, Demografska politika u Republici Srpskoj – stvarnost i potrebe, Demografske determinante populacione politike Republike Srpske, Atlas kongenitalnih anomalija i Kongenitalne anomalije - epidemiologija i prevencija u Republici Srpskoj.
Promotori su bili: Nenad Babić, Draško Marinković i Jelica Predojević Samardžić.
Štampanje knjiga finansirali su: ANURS, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Fond zdravstvenog osiguranja Republke Srpske i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Vlade Republike Srpske.

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

23 DEC 2017 Autor: Medicicom

Odbor za KVP SANU