Koja su to vaša prava u bolnici

05 APR 2017
Autor:
Medicicom

 

Prava u bolnici

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju pravo na bolničko lečenje koje obuhvata:

1.    lečenje, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju,
2.    smeštaj i ishranu,
3.    lečenje u dnevnoj bolnici,
4.    lekove sa bolničke liste,
5.    ugradbena medicinska sredstva (osteosintetski fiksacioni materijal, veštački zglob, srčani elektrostimulator, arteriovenozni spoj, sistem za derivaciju moždane tečnosti, ugradna očna sočiva, aeracione cevčice, stent, mrežica za ventralnu herniju, bio-os i kolagen membranski i orbitalni implant),
6.    sanitetski prevoz.

Kako se ostvaruje pravo na bolničko lečenje?

Pravo na bolničko lečenje moguće je ostvariti na osnovu uputnice:
1.    doktora porodične medicine,
2.    službe hitne medicinske pomoći (upućivanje u bolnicu nakon ukazane hitne medicinske pomoći),
3.    specijaliste konsultanta (kada je upućivanje neodložno potrebno).

Ukoliko je osigurano lice potrebno premestiti iz jedne u drugu bolnicu u Republici Srpskoj, uputnicu izdaje bolnica iz koje se osigurano lice premešta.

Upućivanje na hemodijalizu

Uputnica za hemodijalizu važi 12 meseci, što znači da osiguranom licu koje se radi ovoga upućuje u bolnicu nije potrebna posebna uputnica za svaku pojedinačnu proceduru.

Upućivanje na hemio ili radioterapiju

Pravo na hemio ili radio terapiju osigurano lice ostvaruje na osnovu jedne uputnice porodičnog doktora bez obzira na broj i dinamiku ciklusa hemio i radio terapije.

Interna uputnica

Internu uputnicu može izdati specijalista kome je pacijent upućen od strane porodičnog doktora ili drugi doktor koji izdaje uput za viši nivo zdravstvene zaštite. Na osnovu interne uputnice moguće je obaviti dodatne preglede i pretrage u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je ordinara specijalista kome je pacijent upućen. Za navedene dodatne pretrage nije potrebna nova uputnica porodičnog doktora.

Osigurana lica imaju pravo na izbor bolnice u Republici Srpskoj o kojem pravu će ih obavezno upoznati doktor koji vrši upućivanje u bolnicu.

Pravo na pratioca

Pravo na celodnevni smeštaj uz dete koje se nalazi na bolničkom lečenju, zdravstveno osiguranje obezbeđuje u sledećim slučajevima:

1.    kada je dojenje jedini način prehrane deteta ili je taj način prehrane preporučen,
2.    kada je dete ometeno u psihičkom razvoju, uz posedovanje rešenja nadležnog organa,
3.    kada za dete mlađe od 6 godina postoje medicinske indikacije za smeštaj pratioca.

Pravo na smeštaj uz dete ostvaruje se na osnovu uputnice doktora koji je dete uputio u bolnicu (na  uputnici se navodi da je neophodan pratilac). Takođe, bolnica u kojoj se leči dete mlađe od   šest godina ili dete ometeno u razvoju, može da predloži dnevni smeštaj roditelja ili drugog  staratelja iako to nije navedeno na uputnici. Dnevni smeštaj pratioca, bolnica može da predloži i u  slučaju lečenja deteta do 18 godina života ukoliko boluje od maligne bolesti.

Pročitajte još Ko u RS ima potpunu zdravstvenu zaštitu
http://mozaikmedici.com/clanak/ko-u-rs-ima-potpunu-zdravstvenu-zastitu
Vaša prava u bolnici

Pored pregleda i lečenja, osoblje bolnice je dužno da obezbedi poštovanje i vaših ostalih prava. To se, između ostalog, odnosi na sledeće:

1.   pravo na drugo mišljenje (bolničko osoblje je dužno da vam omogući mišljenje i drugog doktora u istoj bolnici u vezi s uspostavljenom dijagnozom i načinom lečenja),
2.    pravo na poštovanje vremena pacijenta (ovo pravo podrazumeva obavezu bolničkog osoblja da vam omogući da uslugu dobijete u najkraćem vremenu uz poštovanje dogovorenog termina i obaveštenje o razlozima eventualnog prekoračenja dogovorenog termina),
3.    pravo na obaveštenost o referencama bolnice i osoblja koje će sprovoditi lečenje (u bolnici su obavezni da vam predstave doktora i drugo osoblje koje će sprovesti lečenje, kao i da vas obaveste o njihovom iskustvu kod sprovođenja preporučenog lečenja),
4.    pravo na ljubazan i profesionalan odnos,
5.    pravo na prigovor (osoblje bolnice je obavezno da vas obavesti kome i na koji način  možete da uložite vaš eventualni prigovor u vezi s lečenjem ili odnosom bolničkog osoblja).

Šta plaćate u bolnici?

Ukoliko bolničke usluge koristite na osnovu uputnice, platićete samo participaciju.
U slučaju da pripadate nekoj od kategorija lica koja su oslobođena participacije, troškove vašeg  lečenja u celosti snosi Fond zdravstvenog osiguranja.

Zaštita prava osiguranih lica

U svakoj organizacionoj jedinici Fonda zdravstvenog osiguranja, odnosno u svakoj opštini u Republici Srpskoj, imenovani su zaštitnici prava osiguranih lica. Njihova je uloga da osiguranim  licima obezbede odgovore na sva njihova pitanja, da im pruže stručnu i tehničku pomoć kod  ostvarivanja pojedinih prava, kao i da evidentiraju sve primedbe i pritužbe osiguranih lica i  upute ih u proceduru zaštite prava.

 
Pripremila: Advokat dr Jovana Pušac
www.jp-lawoffice.com/

 

Naši partneri

Pročitajte još...

17 NOV 2017 Autor: Medicicom

Medicinsko veštačenje u praksi sudova RS