Zdravstvo

20 AUG 2021
Autor:
Medicicom

Softversko rješenje za zdravstvene ustanove i podrška integraciji sa IZIS-om 

CAREOLL

Digitalizacija poslovnih procesa zdravstvenih ustanova uz softversko rješenje CAREOLL

CAREOLL je unificirano softversko rješenje, namijenjeno svim zdravstvenim ustanovama za vođenje zdravstvene dokumentacije u elektronskoj formi. Ovo rješenje olakšava i unapređuje sve organizacione radne procese različitih zdravstvenih ustanova.

Korisnički interfejs pruža jednostavan i brz unos svih medicinskih podataka, preciznu obradu i isporuku informacija koje su potrebne medicinskim ustanovama i pacijentu.

CAREOLL je intuitivan i sveobuhvatan softver, razvijen po principima i standardima važnim za sigurnost i kvalitet. Kao glavni digitalni alat organizacije i asistent u donošenju poslovnih odluka zasnovanim na činjenicama, koordiniše između dvije važne stavke: ljudskih resursa ustanove i krajnjih korisnika medicinskih usluga. Benefiti softvera su višestruki i u svakom modulu postoji određena diferencijacija u odnosu na druge softvere. 

Softversko rješenje, kreirano za različite zdravstvene ustanove, dostupno je u tri izdanja: CAREOLL Practice, CAREOLL Spa i CAREOLL Lab.

CAREOLL Practice

Izdanje za opšte, pedijatrijske, ginekološke, internističke, dermatovenerološke, oftalmološke i druge specijalističke zdravstvene ustanove.

Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, rješenje CAREOLL Practice se prilagođava svakoj od njih. Vođenje evidencije o opštim podacima svake od ustanova, početni je korak i osnov za rad. Pružena je mogućnost unosa podataka o lokacijama, timovima, uređajima i procedurama koje se obavljaju u ustanovi, kao i o zaposlenim zdravstvenim radnicima. Omogućena je izrada fleksibilnih rasporeda rada koji služe kao podloga za zakazivanje pregleda i procedura. 

CAREOLL Practice pruža mogućnost kreiranja baze pacijenata i vođenja evidencije o izvršenim pregledima i/ili procedurama. 

U svakom trenutku je moguće dobiti pregled zdravstvenog kartona, istorijat pregleda, nalaza, ali i sve druge informacije o pacijentu. 

Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik ovog rješenja podešava prema svojim potrebama, a pruža mu se i mogućnost dodjele posebnih prava pristupa. 

CAREOLL Spa

Izdanje za turističko-banjske komplekse koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

Podržan je prijem i obrada ambulantnih i ležećih (stacionarnih) pacijenata. Pored opštih podataka o lječilištu i zaposlenim zdravstvenim radnicima, omogućen je unos svih lokacija, timova, uređaja i procedura koje se u njemu mogu obavljati.

Dolazak pacijenta u lječilište prati detaljna informacija o njegovim ranijim posjetama, tj. uvid u zdravstveni karton i pregled prethodnih nalaza i obavljenih terapija. 

Zakazivanje propisanih terapija se radi na osnovu nalaza i kreiranog rasporeda rada, čime se sprečavaju greške preklapanja termina ili dupliranja pacijenata. Svaki pacijent dobija raspored terapija tako da uvijek kod sebe ima informaciju o terminima kada je i na kojoj terapiji.

Terapeuti imaju mogućnost da u toku terapije upišu informacije koje su od značaja za tok liječenja. Ljekar je u mogućnosti da prati napredak svakog pacijenta i da kroz kontrolne preglede koriguje propisane procedure i/ili lijekove.

Izradom otpusnog pisma zaokružuje se boravak u lječilištu, a podržani su i ostali segmenti rada kao što su: unos cjenovnika usluga i izrada računa. CAREOLL Spa je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Lab

Izdanje za biohemijske, mikrobiološke, patohistološke i genetičke laboratorije.

CAREOLL Lab omogućava praćenje svih koraka: od upisa u protokol posjeta, kreiranja i izdavanja računa, uzimanja uzoraka, trijaže (primarne/sekundarne), preanalitičke obrade, kreiranja naloga za laboratoriju, kreiranja naloga za transport u druge laboratorije, komunikacije sa laboratorijskim uređajima putem HL7 i ASTM protokola, unosa rezultata, verifikacije, potpisivanja pa sve do izdavanja rezultata pacijentima (štampanih i putem email-a).

CAREOLL Lab u potpunosti digitalizuje poslovne procese u vašoj laboratoriji i maksimalno smanjuje potrebu za štampanjem dokumenata. Kroz povezanost sa laboratorijskim uređajima (analizatorima) CAREOLL Lab utiče na preciznost obrade uzoraka, što ubrzava proces zaključivanja usluga.

Zahvaljujući visokoj strukturiranosti podataka, sistem omogućava različite kontrole prilikom verifikacije rezultata:

automatska selekcija referentnih vrijednosti na osnovu pola, starosti, metode analize, tipa uređaja i sl.

poređenje sa prethodnim analizama za istog pacijenta

automatsko računanje osnovnog delta čeka

Kako bi se ostvarila potpuna kontrola, softver omogućava praćenje kretanja uzorka kroz laboratoriju, računanje TAT vremena za svaku analizu sa informisanjem korisnika o isteku roka.

U slučaju da u okviru vaših laboratorija imate punktove, sistem vam automatski nudi kreiranje naloga za transport uzoraka, prenos podataka iz punkta u centralnu laboratoriju te automatsko vraćanje rezultata uz kompletan uvid kretanja uzorka.

 

Više na: www.careoll.com

CAREOLL je softversko rješenje kreirano od strane kompanije LANACO koja je, DECENIJAMA UNAZAD, jedan od lidera na domaćem i inostranom tržištu u kreiranju softverskih rješenja.

LANACO uspješno posluje više od 30 godina, zapošljava više od 350 stručnjaka, a petnaest godina implementira rješenja u zdravstvenom sektoru.

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

20 AUG 2021 Autor: Medicicom

Zdravstvo Srbije