Zdravstvo

19 JUN 2022
Autor:
Medicicom

Zavod “Dr Miroslav Zotović”

Rehabilitacija 2030 – novi strateški pristup rehabilitaciji na globalnom nivou

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) svaka treća osoba živi sa zdravstvenim stanjem koje zahtijeva rehabilitaciju. Potrebe za rehabilitacijom su veće kod djece i odraslih sa intelektualnim, psihičkim ili fizičkim smetnjama, bilo da su one urođene ili nastale kao rezultat bolesti i povreda. Procjenjuje se da će potrebe za rehabilitacijom samo rasti u narednim godinama kako svjetsko stanovništvo i dalje stari, a broj ljudi koji žive sa hroničnim bolestima nastavlja da raste. 

Imajući u vidu procjene trendova potreba stanovništva, Svjetska zdravstvena organizacija je 2017. godine organizovala sastanak više od 200 stručnjaka za rehabilitaciju iz 46 različitih zemalja kako bi se razgovaralo o stanju rehabilitacije širom svijeta. 

Ovaj značajan događaj je naglasio nezadovoljenu potrebu za rehabilitacijom na globalnom nivou i pokrenuo inicijativu Rehabilitacija 2030.

Osim što skreće pažnju na dubokonezadovoljenu potrebu za rehabilitacijom širom svijeta, inicijativa Rehabilitacija 2030. naglašava važnost jačanja zdravstvenih sistema za pružanje rehabilitacije. Inicijativa označava novi strateški pristup za globalnu rehabilitacionu zajednicu naglašavajući da:

Rehabilitacija treba da bude dostupna za svu populaciju i kroz sve faze životnog vijeka;

Napori za jačanje rehabilitacije treba da budu usmjereni ka podršci zdravstvenom sistemu u cjelini i integrisanju rehabilitacije u sve nivoe zdravstvene zaštite;

Rehabilitacija je neophodna zdravstvena usluga i ključna je za postizanje univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom, čime se razotkriva česta zabluda o tome da je rehabilitacija usluga namijenjena osobama koje imaju neku vrstu invalidnosti.

Okupljajući zainteresovane strane i pozivajući na usklađenu i koordinisanu globalnu akciju za povećanje obima rehabilitacije, identifikovano je 10 prioritetnih oblasti za djelovanje:

Stvaranje snažnog liderstva i političke podrške za rehabilitaciju na podnacionalnom, nacionalnom i globalnom nivou.

Jačanje planiranja i implementacije rehabilitacije na nacionalnom i subnacionalnom nivou, uključujući pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama.

Unapređenje integracije rehabilitacije u zdravstveni sektor i jačanje međusektorskih veza kako bi se efektivno i efikasno zadovoljile potrebe stanovništva.

Uključivanje rehabilitacije u univerzalnu zdravstvenu pokrivenost.

Izgradnja sveobuhvatnih modela pružanja usluga rehabilitacije kako bi se postepeno postigao jednak pristup kvalitetnim uslugama, uključujući pomoćne proizvode, za svo stanovništvo uključujući i one u ruralnim i udaljenim područjima.

Razvijanje jakih multidisciplinarnih rehabilitacionih timova, koji odgovaraju lokalnom kontekstu i promovisanje koncepta rehabilitacije kroz cjelokupno obrazovanje zdravstvenih radnika i saradnika.

Proširenje finansiranja rehabilitacije kroz odgovarajuće mehanizme.

Prikupljanje informacija relevantnih za rehabilitaciju radi poboljšanja zdravstvenih informacionih sistema, uključujući podatke o rehabilitaciji na nivou sistema i informacije o funkcionisanju koristeći Međunarodnu klasifikaciju funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja (ICF).

Izgradnja istraživačkih kapaciteta i proširenje dostupnosti čvrstih dokaza za rehabilitaciju.

Uspostavljanje i jačanje mreža i partnerstava u rehabilitaciji, posebno između zemalja sa niskim, srednjim i visokim dohotkom.

U kontekstu globalnog poziva na sistemske promjene u okviru inicijative Rehabilitacija 2030, važno je razvijati i usklađivati prakse i usluge fizikalne rehabilitacije na lokalnom i regionalnom nivou, razumijevajući da smo dio veće zdravstvene zajednice koja se zalaže za kvalitet i jednakost u pristupu uslugama rehabilitacije širom svijeta. Kao vodeći regionalni centar za usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine, Zavod “Dr Miroslav Zotović” ulaže kontinuirane napore u jačanju svih aspekata usluge rehabilitacije za djecu i odrasle pacijente. Najveća ulaganja su usmjerena u ljudske resurse, edukaciju, nabavku moderne medicinske opreme i poboljšanje infrastrukture sve do aktivne podrške naučnoistraživačkom radu. 

Rehabilitacija je prioritetna zdravstvena strategija za 21. Vijek, koja jedinstveno doprinosi optimizaciji funkcionisanja stanovništva. Rehabilitacija 2030. je poziv da se ispuni osnovno ljudsko pravo na zdravlje i blagostanje i svako od nas ima svoju ulogu.

 

Izvori:

https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030

Hartman, J. ,Duttine, A., Rehabilitation 2030: a collective call that requires individual action (http://www.rbf-bjpt.org.br/en-rehabilitation-2030-collective-call-that-articulo-S1413355521000599)

https://fizijatri.org/index.php

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

19 JUN 2022 Autor: Medicicom

NMK